innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

 

Holistisk Forbund Hitra

Innsia Kulturhus

 

 

 

 Stiftelsesmøte for Holistisk Forbund Hitra, 5. juni 2008 

 

Stiftelsesmøte for Holistisk Forbund Hitra ble holdt i lokallagets egne lokaler i Gammelskolen på Strand.

 

 

STIFTELSESPROTOKOLL – OPPRETTELSE AV HOLISTISK

 

FORBUND HITRA

 

Vedtekter for Holistisk Forbund, Hitra lokallag

(Der ikke annet er angitt i lokallagsvedtektene gjelder Holistisk Forbunds vedtekter.)

§1. FORMÅL

Lokallaget har samme formålsparagraf som Holistisk Forbund

Utdrag fra formålsparagrafen:

Holistisk Forbund Hitra er et lokallag som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn.

Holistisk Forbund Hitra er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger, uten at vi sier hva som er det ene og sanne riktige.

 

§ 2. MEDLEMSKAP

Medlemsberettiget er enhver som er medlem av Holistisk Forbund sentralt. 

Medlemmer over 15 år og støttemedlemmer har møterett, talerett og forslagsrett i lokallaget og på landsmøtet etter gjeldene vedtekter.

 

§ 3. ORGANISASJON

3.1 Styret

Et styre velges på årsmøtet av medlemmene i lokallaget. En av disse skal velges som leder. Styret skal bestå av minst tre personer.

3.2 Årsmøtet

Det avholdes regelmessige årsmøter hvert år innen 15. mars. Protokoll fra årsmøtet sendes hovedstyret.

Kun medlemmer over 15 år som har betalt kontingent (sentralt) for inneværende år før årsmøtet holdes, har stemmerett.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 mnd. før årsmøtet.

Innkalling og sakspapirer til årsmøtet sendes senest ut 14 dager før møtet finner sted.

På ordinært årsmøte behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, protokollfører

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap for perioden
6. Innkomne forslag
7. Handlingsprogram/Aktivitetsprogram
8. Budsjett.
9. Valg

A.    Lokallagstyre:

a.     Leder

b.    Nestleder

c.     1 styremedlem

d.    1 varamedlem

B.    Valgkomite:

a.     Leder

b.    1 varamedlem

C.    Revisor

Valgperioden er fra årsmøte til årsmøte.

Lokallaget er knyttet til Landsmøtet og Hovedstyret i HF.  Landsmøtet er forbundets øverste myndighet

3.3 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når over 50 % av medlemmene ønsker det. Innkalling med sakspapirer til ekstraordinært årsmøte sendes ut til alle medlemmer med oppdatert post- eller e-post adresse, senest en måned før møtet skal finne sted.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for.

 

§ 4. AVSTEMMNING – LØSNING AV KONFLIKTER

På alle møter er lokallaget opptatt av å finne enighet. Ved knappe avgjørelser vil vi jobbe for å bruke alternative metoder/modeller til løsning.

 

§ 5. VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Formålsparagrafen kan kun endres av Holistisk Forbunds landsmøte.

Vedtektsendringer som foretas skal godkjennes av hovedstyret i HF

§ 6.  OPPLØSNING AV LOKALLAGET. 

Lokallaget kan oppløses av 3/4 flertall på to påfølgende ordinære årsmøter.

De verdier/midler som eksisterer i lokallaget overføres til HF sentralt. Disse vedtektene ble sist endret på årsmøtet ------- og gjøres gjeldende fra og med den -------------.

 

Hitra, 5. juni, 2008

Tilstede som stiftere:

 

 

INTERIMSTYRE

Følgende tre medlemmer av Holistisk Forbund fungerer som interimstyre fram til første ordinære årsmøte:

 

Roman Lund                     Inger Christensen              Bjørn Rønning

   Leder                           Styremedlem                    Styremedlem

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Stiftelsesmøte

torsdag 5. juni

 

 

Aktiviteter

Yoga

Meditasjongruppe

 

Lenker

Holistisk Forbund