nnsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

Foreningen Gammelskolens Venner

Innsia Kulturhus

 

 

 

Vedtekter for Foreningen Gammelskolens venner

 

§ 1.      Formål

Foreningen er en støtteforening for Stiftelsen Gammelskolen på Strand.  Foreningen vil arbeide for å restaurere og bevare Gammelskolen slik at den kan tas i bruk av allmennheten til kulturelle formål.  I tillegg til å bidra med dugnadsvirksomhet og økonomisk støtte til restaurering av bygningen, vil foreningen bidra til kulturell og sosial aktivitet i Gammelskolen for alle aldersgrupper. 

 

§ 2.      Medlemskap

Alle som ønsker det kan bli personlig medlem i foreningen ved å betale en årlig medlemskontingent.

 

§ 3.      Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april og med følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og referent.

2. Årsmelding

3. Regnskap

4. Innkomne forslag

5. Styrets forslag til kontigent, budsjett og aktivitetsplan for kommende år.

6. Valg av styre, en revisor og en valgkomite på to personer.

 

Innkalling til årsmøte må skje senest 14 dager før møtedato.  Forslag til saker må på samme måte sendes til styret 14 dager før årsmøtet.  Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis styret eller 1/3 del av medlemmene krever det.

 

§ 4.      Styret

Styret består av 5 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 2 varamedlemmer. Leder velges for ett år, styremedlemmer for to år. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall.  Det føres møteprotokoll. Ett medlem av styret oppnevnes til styret i Stiftelsen.

 

§ 5.      Stiftelsen Gammelskolen på Strand.

I henhold til vedtektene i Stiftelsen Gammelskolen på Strand velges det ett medlem til styret i Stiftelsen fra styret til Foreningen Gammelskolens venner. 

 

§ 6.      Endring av vedtekter

Endring av vedtektene behandles av årsmøtet og skjer ved 2/3 flertall.

 

§ 7.      Oppløsning

Oppløsning av foreningen må vedtas av 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter. Ved oppløsning av foreningen overføres disponible midler til Stiftelsen Gammelskolen på Strand.

 

 

Vedtatt på årsmøte, Strand skole, Hitra den 25. juni 2005. § 4 og 5 endret jfr. årsmøte i Stiftelsen 28. mars 2009.

 

 

 

 

 

Aktuelt

 

Søndagskafe

kl. 13.00 - 17.00

Kaffe og kaker

 

 

Randis prolog til 100-årsjubileet »

 

 

Andre aktiviteter:

 

Dugnadsarbeid

 

Påskeutstilling

 

Julemarked

 

Skolehistorisk samling

 

 

Nordstua (søndagskafe)

 

 

 

Sørstua (utstillinger/aktiviteter)