innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

 

Innsia Bluesklubb

Innsia Kulturhus

 

 INNSIA BLUESKLUBB

Stiftet 28. februar 2009

 

Bluesrockjazzpopreggaerythmgrassfolkcountryworld

 

 

Vedtekter Innsia Bluesklubb

Hitra, 28. februar 2009

 

§ 1 Navn
Foreningens navn er Innsia Bluesklubb
Klubben ble stiftet lørdag 28. februar 2009 i Innsia Kulturhus.

 

§ 2 Form, tilslutning
Innsia Bluesklubb er en selvstendig, ideell medlemsforening, og er foreløpig ikke tilsluttet noe nasjonalt organ.

 

§ 3 Formål
Innsia Bluesklubb har som formål å arrangerer konserter og klubbkvelder for sine medlemmer og andre interesserte. Klubbkvelder og mindre konserter arrangeres hovedsakelig i Innsia Kulturhus, større konserter i egnede lokaler  andre steder på Hitra.

 

§ 4 Medlemskap
Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter og som betaler klubbkontigent kan være medlem i Innsia Bluesklubb. 

Dersom et medlem ikke betaler kontingenten opphører medlemskapet.

 

§ 5 Styret
Innsia Bluesklubb ledes av et styre på minst 3 personer. 
Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet tilstrebes i alle saker.


Styremedlemmer velges for to år.  Ved evt. frafall i perioden går varamedlem inn som styremedlem. Det føres protokoll fra alle styremøter.

Styret konstituerer seg selv, og kan opprette et arbeidsutvalg (AU) som arrangementsansvarlig. 

AU-vedtak skal være enstemmige. Ved uenighet legges saken frem for styret.

 

§ 6 Signatur

Fullmakt gis til styrets leder og nestleder hver for seg

 

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet er øverste myndighet i Innsia Bluesklubb, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.

 

Årsmøtet skal
· Velge møteleder og referent
· Velge medlemmer som skal undertegne protokollen
· Behandle innkalling og dagsorden
· Behandle styrets årsmelding
· Behandle foregående års regnskap
· Behandle program og budsjett for inneværende år
· Velge styre, herunder leder
· Velge revisor og valgkomité
· Behandle innkomme forslag.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 3 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet. Det er tilstrekkelig at dokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmesider.

Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent før årsmøtet avholdes.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

 

§ 8 Økonomi
Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.  Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret. 

 

§ 9 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak av årsmøte. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.

 

§ 10 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

 

Oppdatert 28. februar, 2009

 

 

 

Aktiviteter

Klubbkvelder; en lørdag i hver måned.

 

Medlemskontingent: 250,- gir adgang til 10 klubbkvelder.  Betales til kontonr.: 4202 21 56874.  Husk å oppgi navn på giro.

 

Lenker

 

Kontakt

 bluesklubben@innsia.no