innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

 

Økolaget

Innsia Kulturhus

 

 

 

 Hitra økologiske hage- og jordbrukslag 

 

 

VEDTEKTER FOR HITRA ØKOLOGISKE HAGE- OG JORDBRUKSLAG

 

§1.       FORMÅL

Hitra Økologiske Hage- og Jordbrukslag skal arbeide for økt forståelse for nødvendigheten av en økologisk matproduksjon, fri for pesticider og kunstgjødsel.

 

§2.       ORGANISASJON OG MEDLEMSSKAP

Lagsnavnet er Hitra Økologiske Hage- og Jordbrukslag. Hitra Økologiske Hage- og Jordbrukslag er en sammenslutning av interesserte personer som aktivt eller passivt støtter en økologisk matproduksjon.  Medlemsskap kan også tegnes av personer som bor andre steder enn på Hitra.

 

§3.       KONTINGENT

Medlemskontigenten fastsettes på årsmøtet.  Medlemskontigenten betales på det tidspunkt som styret til enhver tid fastsetter.  Etter denne dato har et medlem ingen medlemsrettigheter så lenge kontingenten ikke er betalt.

 

§4.       ÅRSMØTE

Årsmøtet er Hitra Økologiske Hage- og Jordbrukslags høyeste myndighet.  Ordinært årsmøte holdes hvert år etter innkalling.  Årsmelding og regnskap sendes ut i god tid før møtet.  Alle medlemmer har adgang til og stemmerett på årsmøtet.  Styremedlemmer har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding, regnskap og ved valg av revisor.  Årsmøtet styres av lagets leder inntil ordstyrer er valgt.

Årsmøtet skal behandle:

a)      Valg av ordstyrer og referent.

b)      Valg av to utsendinger til å underskrive protokollen.

c)      Årsmelding

d)     Regnskap

e)      Eventuelle innsendte saker.

f)       Budsjett med kontingent.

g)      Aktivitetsplan.

h)      Valg av leder for 1 år.

i)        Valg av 3 styremedlemmer for 2 år.

j)        Valg av varamedlem for 1 år.

k)      Valg av revisor for 1 år.

l)        Valg av medlemmer til valgnemd.

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller revisor forlanger det.

 

§5.       STYRET

Hitra Økologiske Hage- og Jordbrukslag ledes av styret på fire medlemmer.  Leder, tre styremedlemmer og et varamedlem velges av årsmøtet.  Leder velges for ett år og de tre styremedlemmene velges for to år, men slik at det annet hvert år er noen på valg.    Varamedlemmet velges for ett år.  Styret velger sjøl nestleder, sekretær og kasserer hvert år.

 

Styrets oppgaver:

Styret skal lede lagets virksomhet i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.  Styret kan oppnevne rådgivende utvalg når de finner det nødvendig.  Styret skal legge fram revidert regnskap for årsmøtet sammen med melding om driften i meldingsåret.  Laget forpliktes med underskrift av leder eller den styret bemyndiger.

Styret holder møter når leder finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer krever det.  Styrt er beslutningsdyktig når minst to medlemmer event. varamedlem er til stede.  For å fatte et vedtak må minst to medlemmer event. varamedlem stemme for det.

 

§6.       VALGNEMD

            Årsmøtet velger en valgnemnd som består av leder og et medlem.

            Valgnemnda skal fremme forslag på kandidater til alle valg som årsmøtet skal

foreta.

 

§7.       VEDTEKTSENDRING

Forslag til endringer av disse vedtekter må være sendt styret innen utgangen av kalenderåret.  Endringsforslag kan bare bli behandlet på ordinært årsmøte.  Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer for endring.

           

§8.       OPPLØSNING

Vedtar årsmøtet at Hitra økologiske Hage og Jordbrukslag skal oppløses, skal saken behandles på et ekstraordinært årsmøte minst en måned senere.  Vedtak om oppløsning må ha minst ¾ flertall.  Blir laget oppløst skal midlene fordeles mellom medlemmene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

 

OPPSTARTSMØTE

Hitra økologiske hage- og jordbrukslag

21/3-09

 

Aktiviteter

Medlemsmøter

Bytte av planter og frø

Hagevandring

Utlån av hageutstyr

 

Lenker

OIKOS

 

Kontakt

 økolaget@innsia.no